Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom. U bent niet aangemeld. Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Privacyovereenkomst 

Kies een taal 

PRIVACYVERKLARING EN WETTELIJKE GEBRUIKSVOORWAARDEN RECRUITMENT MANAGEMENT SYSTEM

 

Laatste update: 10/12/2014


Wij verzoeken u dit document betreffende het gebruik van dit Recruitment Management Systeem en het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie via dit systeem zorgvuldig na te lezen.


Bij gebruik van het Recruitment Systeem en/of het invoeren van  informatie in het Recruitment Systeem geeft u aan dit document gelezen te hebben en akkoord te gaan  met de voorwaarden.


PRIVACY


Alle persoonlijke informatie die u invoert in het Recruitment Systeem wordt doorgestuurd naar VITO  (plaatser van de vacature). Tenzij anders vermeld ten tijde van verzameling, zal de gevraagde persoonlijke informatie en de manier waarop de informatie gebruikt wordt, in overeenstemming zijn met dit document en met de Belgische wetgeving, en dus niet noodzakelijk in het land waar u woonachtig bent.


Verzamelen van persoonlijke informatie


Het Recruitment Systeem bewaart persoonlijke informatie die u als kandidaat vrijwillig verstrekt en, in sommige gevallen, persoonlijke informatie die namens u wordt ingevoerd.


U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en het up-to-date houden van alle persoonlijke informatie die door u wordt ingevoerd of over u wordt ingevoerd in het Recruitment Systeem. Het invoeren van onjuiste, valse of onvolledige informatie kan ervoor zorgen dat u niet meer in aanmerking komt voor een tewerkstelling, of kan ervoor zorgen dat de tewerkstelling die u mogelijk reeds heeft bij VITO, wordt beëindigd.


Indien u persoonlijke informatie verstrekt in naam van een andere persoon dan uzelf, moet u de toestemming krijgen van die persoon om zijn/haar informatie te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven in dit document, en dit alvorens het invoeren van alle persoonlijke informatie over deze persoon.


Informatiegebruik


Uw persoonlijke informatie zal gebruikt worden om uw sollicitatie te beheren, om u te contacteren tijdens uw kandidaatstelling, om mededelingen naar u te versturen, en om aanvullende informatie te vragen indien nodig.


Voor zover wettelijk toegestaan, kan uw persoonlijke informatie ook gebruikt worden voor algemene statistische analyse en rapportagedoeleinden, met inbegrip van bezoekersactiviteit en demografische rapporten.


Voor zover nodig en in overeenstemming met de geldende wetgeving kan VITO aanvullende informatie opvragen en/of uw persoonlijke gegevens controleren door uw referenties en andere derden te consulteren.


Voor zover informatie van gevoelige aard wordt ingevoerd bij uw kandidaatstelling  (bijv. gegevens over geslacht, afkomst of etnische origine, politieke overtuigingen, geloofsovertuigingen, vakbondslidmaatschap, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid), gaat u ermee akkoord dat zulke informatie gebruikt kan worden in overeenstemming met de geldende wetgeving en dit document. Het Recruitment Systeem gaat niet op zoek naar gevoelige persoonlijke informatie, tenzij de wet het eist. 


Het Recruitment Systeem is bedoeld om sollicitaties te beheren.


Het wordt u ten strengste verboden om content die onwettig  is of  wordt beschouwd als gereglementeerde informatie die bijkomende specifieke veiligheidsmaatregelen vereist alvorens het ingevoerd mag worden. up te loaden in het Recruitment Systeem.


Indien u in dienst gaat bij VITO, kan uw persoonlijke informatie gebruikt worden inzake de werkgever-werknemer relatie zoals toegestaan door de geldende wetgeving.


Vrijgeven van informatie


Behalve als anders vermeld in dit document of tijdens het moment van verzameling, zal uw persoonlijke informatie alleen beschikbaar worden gesteld voor personen binnen VITO. Uw persoonlijke informatie in het Recruitment Systeem zal niet te raadplegen zijn door andere entiteiten voor aanwervingsdoeleinden, tenzij u specifiek uw toestemming heeft gegeven als onderdeel van de sollicitatieprocedure.


Uw persoonlijke informatie kan gedeeld worden met dienstverleners die gegevens verwerken in opdracht van VITO, of die andere diensten verlenen in het kader van VITO-bedrijfszaken, zoals bedrijven die verificatiediensten  inzake werkgelegenheid aanbieden.


Persoonlijke informatie kan ook overgemaakt worden aan de rechtshandhaving, regulator of andere overheidsinstanties, of aan andere derden, in elk geval om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of verzoeken.


Opslag van informatie


Uw persoonlijke informatie zal bewaard worden voor de periode die nodig is om het sollicitatieproces te voltooien of voor een langere periode indien vereist door de wet, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of om een lopende relatie te vergemakkelijken. Voor zover wettelijk toegestaan, kan uw persoonlijke informatie ook bewaard worden voor andere vacatures waarvoor u in aanmerking komt.


Toegang tot informatie


U kan op elk moment uw profiel in het Recruitment Systeem raadplegen om persoonlijke informatie die u heeft ingevoerd, te herzien of te actualiseren. Wanneer een vacature niet langer gepubliceerd is, kan bepaalde informatie die u heeft ingevoerd echter niet meer gewijzigd worden. Zoals vereist door de geldende wetgeving, kan u uw persoonlijke informatie op elk moment herzien, actualiseren of een verzoek aanvragen om uw persoonlijke informatie te laten verwijderen in het Recruitment Systeem door contact op te nemen met recruitment@vito.be.


Logboekinformatie, cookies en Web beacons


Het Recruitment Systeem verzamelt standaard internet logboekinformatie, zoals uw IP-adres, het type browser en de taal, toegangstijden, en gelinkte websiteadressen. Om ervoor te zorgen dat het Recruitment Systeem goed wordt beheerd en eenvoudig te raadplegen is, kunnen wij of onze dienstverleners ook cookies (tekstbestanden opgeslagen in de browser van een gebruiker), of Web beacons (kleine afbeelding, meestal transparant, die op een website of in een e-mail wordt geplaatst om de activiteit van de bezoeker te volgen) gebruiken om aggregate gegevens te verzamelen. Meer informatie over de manier waarop we cookies en andere trackingstechnieken aanwenden en hoe u hierop controle kan uitoefenen kan u terugvinden in onze cookie-melding.


Privacybescherming bij kinderen

Het Recruitment Systeem toegelicht in dit document is niet ontworpen of uitdrukkelijk gericht op kinderen met een leeftijd van 13 jaar of jonger. Het is niet bedoeld om opzettelijk informatie over kinderen met een leeftijd van 13 jaar of jonger te verzamelen of te bewaren.


Informatiebeveiliging


Het Recruitment Systeem toegelicht in dit document beschikt over plausibele commerciële standaarden wat betreft technologie en operationele beveiliging om alle informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 


Vragen en klachten


Gelieve elke vraag of opmerking te mailen naar recruitment@vito.be. Houdt er rekening mee dat dit document op elk moment gewijzigd kan worden en dat het gewijzigde document van kracht wordt in het Recruitment Systeem. U kan dit document ten allen tijde herbekijken door in te loggen via het Recruitment Systeem met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw voortgezet gebruik van het Recruitment Systeem  na de eventuele door ons aangebrachte wijzigingen in dit document, betekent dat u de wijzigingen aanvaard.


WETTELIJKE BEPALINGEN


Vrijwaring; beperkte aansprakelijkheid


VITO verleent door middel van het Recruitment Systeem geen juridische, boekhoudkundige, fiscale, investerings-, consulting, zakelijke, financiële, of andere professionele adviezen of diensten. Het Recruitment Systeem  is geen substituut voor dergelijke professionele adviezen of diensten, en mag ook niet gebruikt worden als basis voor beslissingen of handelingen die mogelijk invloed hebben op uw financiën of uw bedrijf.


Voor geen enkele functiebeschrijving/vacature zal het Recruitment Systeem en dit document garant staan voor een aanbod of belofte tot tewerkstelling.


HET RECRUITMENT SYSTEEM IS AFGELEVERD ALS ZODANIG, ZONDER ENIGE TOEZEGGING OF  ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. ZONDER HET BEPERKEN VAN HET VOORGAANDE, VERKLAART OF GARANDEERT VITO NIET DAT HET RECRUITMENT SYSTEEM FOUTLOOS ZAL ZIJN, ZAL WERKEN IN EEN ONONDERBROKEN WIJZE, OF ZAL VOLDOEN AAN BEPAALDE CRITERIA VAN PRESTATIE OF KWALITEIT, EN VITO VERWERPT ELKE IMPLICIETE VERKLARING EN GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID. 


UW GEBRUIK VAN HET RECRUITMENT SYSTEEM IS OP EIGEN RISICO, EN U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK. VITO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, VERWACHTINGSVOLLE,  MODELMATIGE, VOORTVLOEIENDE, OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN CONTRACT, STATUUT, ONRECHT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ONACHTZAAMHEID), OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN HET RECRUITMENT SYSTEEM.


BEPAALDE LINKS IN HET RECRUITMENT SYSTEEM LEIDEN NAAR BRONNEN DIE WORDEN BEHEERD DOOR DERDEN WAAROVER VITO GEEN CONTROLE HEEFT. VITO GEEFT HOE DAN OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET OMTRENT DEZE BRONNEN.


BOVENVERMELDE VRIJWARINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, HETZIJ ONDER DE VORM VAN EEN CONTRACT, STATUUT, ONRECHT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ONACHTZAAMHEID), OF ANDERSZINS.

ALS EEN GEDEELTE VAN HET VOORGAANDE NIET VOLLEDIG AFDWINGBAAR IS VOOR WELKE REDEN DAN OOK, ZAL HET RESTERENDE HOE DAN OOK VAN TOEPASSING BLIJVEN.


Opmerkingen omtrent auteursrecht en merkenrecht

© 2014.  Het Recruitment Systeem en haar inhoud worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en andere wetten van kracht in België en/of het buitenland. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in dit document worden verleend zijn voorbehouden. 

Tenzij anders vermeld wordt de inhoud van het Recruitment Systeem verstrekt door VITO (plaatser van de vacature).

“VITO”, het VITO-logo, en lokale taalvarianten in voorgaande handelsmerken, en bepaalde productnamen die verschijnen in het Recruitment Systeem, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van VITO. U mag geen gebruik maken van de naam “VITO”, het VITO-logo, of lokale taalvarianten in voorgaande handelsmerken, hetzij alleen of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen. U mag geen gebruik maken van voorgaande namen, merken of logo’s in persberichten, advertenties, of ander promotioneel of marketingmateriaal of media, hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch, visueel of in gelijk welke andere vorm.

Verwijzingen naar handelsmerken van derden in het Recruitment Systeem dienen uitsluitend ter identificatie en geven niet aan dat dergelijke partijen het Recruitment Systeem of haar inhoud hebben goedgekeurd. Dit document verleent u niet het recht om de handelsmerken van derden te gebruiken.


Herzieningen


Dit document kan op elk moment herbekeken worden naar eigen goeddunken door het plaatsen van dergelijke gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de webpagina die u momenteel bekijkt, of elders in het Recruitment Systeem. Dergelijke wijzigingen worden voor u van kracht op het moment van de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van dergelijk gewijzigd document door het controleren van deze webpagina. Uw voortgezet gebruik van het Recruitment Systeem, na wijzigingen in dit document, vormt uw akkoord met het gewijzigde document.

Nieuwe sollicitatie ervaring

We hebben onze vacatures naar een nieuwe locatie verhuisd.
Heb je een snelkoppeling, gelieve deze dan aan te passen naar onderstaande locatie.
Join our Talent Community